Żydowskie Przedszkole
i Żłobek w Krakowie

Pierwsza, niereligijna placówka edukacyjna w Krakowie, która w naturalny sposób wprowadza dzieci
w świat tradycji, zwyczajów, kultury i historii żydowskiej od najmłodszych lat.

Obserwuj Frajda Kraków na Facebooku!


O Frajdzie

FRAJDA [w j. polskim i jidysz radość] jest miejscem dla dzieci, stworzonym celem uczenia i wychowywania w duchu wartości żydowskich.

Frajda tworzy dzieciom warunki do przeżywania radości, odkrywania, poszukiwania, uczenia się, poznawania, szczęśliwych dni, do wszechstronnego i wielostronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia, rozwijania uzdolnień, tworzenia i kreatywności, przygotowania do podejmowania obowiązku nauki w szkole bez trudności, kłopotów i stresu. Frajda to przyjazna, serdeczna i domowa atmosfera. Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, a także odpowiadamy na jego indywidualne potrzeby. Kształtujemy postawę szacunku, tolerancji, otwartości i godności.

Nasze Przedszkole

Przedszkole Frajda powstało 1 września 2017 roku na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Miasta Krakowa. Przedszkole Frajda jest placówką tworzoną z myślą o zdrowym, radosnym i twórczym rozwoju dzieci. Zależy nam na kształtowaniu umiejętności społecznych, wspieraniu prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Bazując na zgromadzonym doświadczeniu z pomocą dobrze przygotowanej merytorycznie i metodycznie kadry, tworzymy miejsce ciepłe i rodzinne, w których dzieci czują się bezpieczne i kochane.

Nasz Żłobek

Żłobek Frajda powstał 1 września 2017 roku na podstawie wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Żłobek Frajda jest placówką tworzoną z myślą o zdrowym, radosnym i twórczym rozwoju dzieci. Zależy nam na kształtowaniu umiejętności społecznych, wspieraniu prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Bazując na zgromadzonym doświadczeniu z pomocą dobrze przygotowanej merytorycznie i metodycznie kadry, tworzymy miejsce ciepłe i rodzinne, w których dzieci czują się bezpieczne i kochane.


Doświadczenie

Żłobek i przedszkole Frajda jest miejscem przyjaznym, stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, projektach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobro, prawda i piękno.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego MEN


Pracujemy z autorskim programem „Tarbut”

Wprowadzania tradycji i kultury żydowskiej na podstawie kalendarza żydowskiego


Realizujemy w pracy z dziećmi elementy metody edukacyjnej Reggio Emilia

Przy wsparciu międzynarodowych edukatorów z SOS International: Enriching Jewish Identity


Współpracujemy z przedszkolami w USA i w Europie

Utworzenie FRAJDY możliwe było dzięki hojnemu wsparciu rodziny Schwartz z Nowego Jorku. FRAJDA działa przy wsparciu licznych sponsorów z całego świata.

Niepubliczne Przedszkole Frajda otrzymuje dotację z Gminy Miejskiej Kraków  na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.
Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2022

Niepubliczny Żłobek Frajda otrzymuje dotację celową na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

W roku 2022 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi średnio 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-27 lub 12 616 97 97, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Rodzice w Niepublicznym Żłobku Frajda otrzymują dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku.

Wniosek o dofinansowanie składa rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Dofinansowanie wynosi co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku.

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy żłobka, z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (informacje dla rodziców) pod nr tel: 22 2905500

Dołącz do Frajdy!

FRAJDA jest miejscem podtrzymywania tradycji i kultury żydowskiej.
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Dokumenty

Zobacz poniżej dokumenty do pobrania

Statut Niepublicznego Przedszkola Frajda
Statut Niepublicznego Żłobka Frajda
Plan Dnia
w Przedszkolu Frajda
Plan Dnia
w Żłobku Frajda
Plan Pracy Żłobka
Koncepcja Pracy Żłobka i Przedszkola

Skontaktuj się z nami

Frajda Kraków znajduje się na 1 piętrze Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

Miodowa 24
31-055 Kraków, Poland

+48 12 370 57 90
frajda@jcckrakow.org

+48 600 744 663 malgorzata.pustul
@jcckrakow.org

Przewiń do góry